Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος είναι αρμόδια για την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των Λιμενικών Αρχών για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στους τομείς πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών.
Παράλληλα, μεριμνά για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των διατιθέμενων μέσων και υλικών καταπολέμησης ρύπανσης στις Λιμενικές Αρχές και στους Περιφερειακούς Σταθμούς Καταπολέμησης Ρύπανσης, καθώς επίσης διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού ΛΣ-ΕΑ, με συμμετοχή στελεχών παράκτιων εγκαταστάσεων και εθελοντικών οργανώσεων, στα θέματα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
   α) Τμήμα 1ο - Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης
       Ανάγκης
   β) Τμήμα 2ο - Υλικών και Μέσων Καταπολέμησης Ρύπανσης, Νέων Τεχνολογιών
   γ) Τμήμα 3ο - Διαχείρισης Πόρων Γαλάζιου Ταμείου - Συχγχρηματοδοτούμενων Έργων
   δ) Τμλημα 4ο - Εκπαίδευσης, Ευαισθητοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού
 

Κατηγορία:


Wildcard SSL