Απόφαση Διακήρυξης 09/2016

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ειδικότερα: το υψηλότερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους την ημέρα της παράδοσης του, όπως προκύπτει από το εκάστοτε δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή ανά νομό και δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr για την «Προμήθεια καυσίμων: Eίδος (Α): Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη Λιμενικών Αρχών, προϋπολογισμού #400.000,00€# για το έτος 2017 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται),Eίδος (Β): Πετρέλαιο Κίνησης και Αμόλυβδη Βενζίνη Πλοηγικών Σταθμών, προϋπολογισμού #463.500,00€# για το έτος 2017 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται), και Είδος (Γ): Πετρέλαιο Θέρμανσης Σχολών Εμπορικού Ναυτικού προϋπολογισμού #136.144,78€# για το έτος 2017 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)», συνολικής εκτιμώμενης αξίας  #999.644,78€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου απαιτείται), σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
Φορέα μας ΚΑΕ 41/140/1511, του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας ΚΑΕ 1611γ, 1611στ, 1611β, 1611θ, 1611δ, 1611μ, 1611η, 1611ι, 1611λ, 1611ζ, 1611κ και 1611ε και του προϋπολογισμού Παγίας Προκαταβολής Κ.Ν.Ε. ΚΑΕ 1611, αντίστοιχα. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25-01-2017 και ώρα 09:00.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-02-2017 και ώρα 15:00.  
Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/Γ.Δ.Ο.Υ. στα τηλέφωνα 213– 1374653 / 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL