Ανάπτυξη του ΕΣΟΘΕ / Development of NIMSS

Ανάρτηση αναφορικά με την αποσφράγιση των υποβληθείσων αιτήσεων συμμετοχής της αριθμ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (ΑΔΑΜ: 20PROC006971567, ΑΔΑ: 9Θ1Β4653ΠΩ-0ΙΜ), όπως έχει παραταθεί, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 11:00 - Λήψη μέτρων στο πλαίσιο αποφυγής διασποράς του covid-19

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης κλειστού διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής

3η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

2η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής της αριθ. 04/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

Διακήρυξη υπ' αριθμ. 04/2020 κλειστού διεθνούς διαγωνισμού

Προκαταρκτική Προκήρυξη για την «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας    Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)»

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Παράταση διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών

Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάπτυξη του ΕΣΟΘΕ

Κατηγορία:


Wildcard SSL