Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Απευθείας ανάθεση για προμήθεια υλικού προώθησης έργου

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για προμήθεια υλικού προώθησης έργου (folders και σημειωματάρια) για την Πράξη «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας (Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.)»  στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, προϋπολογισμού 2.300,00  ευρώ.

Κατηγορία:


Wildcard SSL