Ανακοίνωση σχετικά με την Διακήρυξη 3/2018

Σχετικά με την ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2018 Ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο:

«Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Λειτουργιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –Υποέργο 1: Αναμόρφωση/εκσυγχρονισμός διαδικασιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» και κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5007849.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, που παρουσιάσθηκε σήμερα 9/7/2018 ημέρα Δευτέρα, διαπιστώθηκε αδυναμία υποβολής προσφορών στον υπ. αριθμ. 54719  συστημικό διαγωνισμό. Για το λόγο αυτό  δόθηκε από το Διαχειριστή του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, εξάωρη (6ωρη) παράταση της καταληκτικής ώρας υποβολής των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό, με νέα καταληκτική ώρα τις 21:30. Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθούν οικονομικοί φορείς που προσπαθούσαν να υποβάλουν τις προσφορές τους και αντιμετώπιζαν προβλήματα στην υποβολή τους.

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Πύλη Ε1-Ε2, Ακτή Βασιλειάδη,
18510 Πειραιάς
τηλ.213 1371628/1727
FAX: 213 1374414

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL