Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13/2018

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με αντικείμενο την «Αναβάθμιση/ αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», προϋπολογισθείσας αξίας δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ #12.000.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένων λοιπών κρατήσεων, απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας σε ποσοστό 100% και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας της περιόδου 2014–2020, της Ενωσιακής Προτεραιότητας «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», με τίτλο Δράσης «Αναβάθμιση / Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 62630)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 14-09-2018 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-11-2018 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374606 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL