Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2019 για την «Προμήθεια Περιπολικών Σκαφών για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών ΥΝΑΝΠ/ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια Περιπολικών Σκαφών για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών ΥΝΑΝΠ/ΑΛ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» και συγκεκριμένα για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΕΙΔΟΣ (Α):Δέκα (10) Περιπολικά Σκάφη πνευστού τύπου μήκους 11-12μ., προϋπολογισθείσας αξίας δύο εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ #2.200.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός: 70148 – (CPV: 34522450-1, ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ)

 ΕΙΔΟΣ (Β):Δεκατρία (13) Ταχύπλοα Περιπολικά Σκάφη μήκους 16-19,5μ., προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #33.800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι πέντε (05) επιπλέον Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ.,προϋπολογισθείσας αξίας δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ #13.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ #46.800.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), Συστημικός Αριθμός: 70150 – (CPV: 34511100-3, ΣΚΑΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σαράντα εννιά εκατομμυρίων ευρώ #49.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕ 086/1 (Κωδικοί Έργου: 2018ΣΕ08610003 και 2018ΣΕ08610001), ΣΑΕ 789/2 (Κωδικός Έργου: 2018ΣΕ78920000) και ΣΑΕ 150 (Κωδικός Έργου: 2018ΣΕ15000002), ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ (Α):

ΣΑΕ 086/1, Κωδ. Έργου: 2018ΣΕ08610003. Το Είδος (Α) της σύμβασης περιλαμβάνεται στην Πράξη «Προμήθεια περιπολικών σκαφών πνευστού τύπου, 11-12 μέτρων», η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ.: 112/16.03.2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΞΔΡ4653ΠΓ-Ε8Π) και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5010920. Το είδος αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εθνικούς πόρους.

ΕΙΔΟΣ (Β):

ΣΑΕ 086/1, Κωδ. Έργου: 2018ΣΕ08610001 - Μέρος της σύμβασης, ήτοι δέκα (10) Ταχύπλοα Περιπολικά Σκάφη μήκους 16-19,5μ. του Είδους (Β), περιλαμβάνεται στην πράξη «Προμήθεια περιπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων» η οποία έχει ενταχθεί στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της ΚΑλΠ» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας», στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ.: 110/13.03.2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΨΟΛΠ4653ΠΓ-ΘΛΤ) και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5010878. Το μέρος αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εθνικούς πόρους.

ΣΑΕ 789/2, Κωδ. Έργου: 2018ΣΕ78920000 - Μέρος της σύμβασης, ήτοι τρία (03) Ταχύπλοα Περιπολικά Σκάφη μήκους 16-19,5μ. του Είδους (Β), περιλαμβάνεται στη Δράση με τίτλο «Προμήθεια Ταχυπλόων Περιπολικών Σκαφών» του Ειδικού Στόχου «Σύνορα», Ειδική Δράση «Εξοπλισμός Frontex» έτους 2017 του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας - Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις, της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με βάση τη Συμφωνία επιδότησης με αριθ. πρωτ.ISF-B/20/9-ιστ’/28.08.2018 (ΑΔΑ: ΩΥ6Ζ465ΧΘ7-ΕΛΜ) και  Κωδικό ΟΠΣ 5031262. Το μέρος αυτό συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και εθνικούς πόρους.

ΣΑΕ 150, Κωδ. Έργου: 2018ΣΕ15000002 - Το μέρος της σύμβασης των πέντε (05) Ταχυπλόων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ. του Είδους (Β) που αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ: 95063/13.09.2018 (Αριθ.Αποφ. 1122, ΑΔΑ: Ψ3ΕΚ465ΧΙ8-Λ14) του ΥπΟΙΚ.ΑΝ./ ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ ΓΔΔΕ/ ΔΔΕ/ Τμ. Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Επιπλέον εγκρίνεται στην εν λόγω ΣΑΕ η ένταξη της Ειδικής Διάταξης: "Η προμήθεια των πέντε περιπολικών σκαφών που εγκρίνονται με το έργο Κ.Α 2018ΣΕ15000002 δύναται να συμπεριληφθεί με δικαίωμα προαίρεσης σε ενιαίο διαγωνισμό με δέκα αντίστοιχα σκάφη που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Στην περίπτωση που τελικώς δεν επιτευχθεί η χρηματοδότηση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης".

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικοί Αριθμοί: 70148,70150)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05-02-2019 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 01-04-2019 και ώρα 15:00.

 

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374594 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL