Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81 και 137 του ν.4504/2017,ως ισχύουν, σε συνδυασμό με αυτές του Β.Δ. 631/72, με της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και σύμφωνα με την αριθμ. 2904.4/41750/2019 /05-06-2019 Εγκριτική Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 4Ο ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής:
 
Μέχρι τέσσερις (04) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν.
 Ένα (01) Πλοίαρχο Β΄ τάξης Ε.Ν.
 Ένα (01) Βοηθό πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ΄ τάξης Ε.Ν ή Ναύκληρος).
 Ένα (01) Ιατρό.
Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL