Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Σε συνέχεια της από 01-07-2019 ανακοίνωσης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης της υφιστάμενης λογισμικής μηχανογραφικής εφαρμογής του λογιστηρίου του Τ.Α.Λ.Σ. (ν.π.δ.δ.)  και με δεδομένο ότι δεν έχει υποβληθεί στο Ταμείο μας καμία προσφορά ούτε έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από οποιονδήποτε φορέα,ορίζεται καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών τυχόν ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων  η 16-09-2019.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία στο τηλέφωνο 210-4190260 προκειμένου καταθέσουν την προσφορά τους.

                                                                                                                                        Πειραιάς, 30-08-2019

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL