Διευκρινιστική - Τροποποιητική Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ,ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΟΗΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, με την Αριθμ. Πρωτ.: 3438.2.1/52/2019/16-09-2019 Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την  προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφίτη και τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των γραφείων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας.

2.  Λόγο τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες και έχουν επισυναφθεί στην παρούσα διευκρινιστική, η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού παρατείνεται έως και τις 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00.

3.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο εξής τηλέφωνο: 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφίτη και τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των γραφείων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, Βεβαίωσης και Είσπραξης Πλοηγικών Δικαιωμάτων και της Διεύθυνσης Πλοηγικής Υπηρεσίας» μέχρι και την 10/10/2019 και ώρα 10:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ θα εξετασθούν δημόσια στο κτίριο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά με διεύθυνση Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, θέση Παλατάκι.   

Κατηγορία:


Wildcard SSL