Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τα κτίρια ΥΝΑΝΠ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #21.328,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ 3ο  στα εξής τηλέφωνα: 2131374150 & 2131374151  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τα κτίρια ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 20–12–2019 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 120  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL