Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 14/2019 για την «Προμήθεια θαλάσσιου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια θαλάσσιου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής»,συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξακοσίων τριών χιλιάδων ευρώ εννιακοσίων είκοσι ευρώ#603.920,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: #487.032,26€#, ΦΠΑ: #116.887,74€#), Η προμήθεια αποτελείται από τα κάτωθι είδη:

·   Είδος (Α): Πλωτό Φράγμα τύπου φράχτη για χρήση σε ανοικτή θάλασσα,

·   Είδος (Β): Πνευστό φράγμα ανοικτής θάλασσας,

·   Είδος (Γ): Απορροφητικό φράγμα,

·   Είδος (Δ): Φορητές συσκευές συλλογής πετρελαιοειδών (skimmer),

·   Είδος (Ε):Μεταφερόμενη μονάδα διαχωρισμού πετρελαίου/ νερού (Διαχωριστήρας).

       Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 947/05-03-2019 Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Πράσινο Ταμείο με θέμα ‘’Έγκριση χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος και πρόληψη/αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2019» και έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.000.000,00€ για το έτος 2019 ‘’(ΑΔΑ:6Ε5Ι46Ψ844-ΧΕ8).Η δαπάνη της εν λόγω προμήθειας θα καλυφθεί 100% από πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019, ΚΑΕ 2249.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 81875)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 30-11-2019 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:03-01-2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374653 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL