Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων, (CPV : 50313200-4), προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #39.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

 

Ημ/νία : 18–12 –2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL