Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, (CPV : 64212000-5) προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής στην οποία η Αναθέτουσα Αρχή επιθυμεί να αξιολογήσει στοιχεία κόστους.

 

 

Ημ/νία : 1912– 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL