Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο (CPV : 64200000-8) μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας έτους 2020 – 2021 προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

 

Ημ/νία : 23–12–2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 : 00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

4ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 417

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL