Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 10.12.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς) θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις με σκοπό:

α) την αντικατάσταση του Προέδρου της τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τη «Δημιουργία εφαρμογής συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 300 tablets» (Σχετικές ΑΔΑ: ΩΙΟΤ4653ΠΩ-9ΣΨ, ΑΔΑ: 67ΡΝ4653ΠΩ-Ψ14, ΑΔΑ: 6ΞΗ84653ΠΩ-ΓΟ9 και ΑΔΑ: 9ΨΩΓ4653ΠΩ-ΘΗΠ),

β) την αντικατάσταση του Αναπληρωματικού μέλους της πενταμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την«Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS F-206 της Μ.Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και των δύο (02) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της Μ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (Σχετικές ΑΔΑ: 7ΧΠΘ4653ΠΩ-Γ05, ΑΔΑ:ΩΚ9Ξ4653ΠΩ-ΦΝΣ,ΑΔΑ:67754653ΠΩ-ΑΧΖ).

γ) την αντικατάσταση του Αναπληρωτή Προέδρου της τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Συντήρηση Υφιστάμενου Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών» (Σχετική ΑΔΑ: ΩΨ7Ρ4653ΠΩ-ΛΓΡ).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL