Παροχής διευκρινίσεων για την 2833.1-3/87628/2019 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α 3Ο

Αναφορικά με την Αριθ. Πρωτ. : 2833.1-3/87628/2019 Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α 3Ο με θέμα : «Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)», (ΑΔΑ : ΩΦΧΓ4653ΠΩ-ΣΜ7, ΑΔΑΜ : 19PROC005963523), διευκρινίζεται το ακόλουθο :
   Στην παράγραφο 3, του άρθρου 3, της Διακήρυξης, εκ παραδρομής, αναφέρεται ότι : «-Σε καμία περίπτωση να μην περιληφθεί ο πίνακας της παραγράφου 10 του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.»,  αντί του ορθού :  «-Σε καμία περίπτωση να μην παραλειφθεί ο πίνακας της παραγράφου 10 του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.».
 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην σχετική Διακήρυξη.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL