Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων

Από  την  αρμόδια  Διεύθυνση  Προμηθειών  και  Εποπτείας  Αποθηκώντης  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του    ΥπουργείουΝαυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 10.12.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00,στο Γρ. 324 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής  Πολιτικής  (Ακτή  Βασιλειάδη,  ΠύληΕ1-Ε2,  Πειραιάς)  θα διενεργηθούν ανοικτές και δημόσιες κληρώσεις με σκοπό:

α) την    αντικατάσταση    του Προέδρου της    τριμελούς    Έκτακτης Επιτροπής   Σύνταξης   Τεχνικών   Προδιαγραφών   για   τη «Δημιουργίαεφαρμογής συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση  σε  Η/Υ,  smartphones  και  tablets  και  Προμήθεια300tablets»(ΣχετικέςΑΔΑ:  ΩΙΟΤ4653ΠΩ-9ΣΨ,ΑΔΑ:  67ΡΝ4653ΠΩ-Ψ14,ΑΔΑ: 6ΞΗ84653ΠΩ-ΓΟ9 και ΑΔΑ: 9ΨΩΓ4653ΠΩ-ΘΗΠ),

β) την αντικατάσταση του Αναπληρωματικού μέλους της πενταμελούς Έκτακτης    Επιτροπής    Σύνταξης    Τεχνικών    Προδιαγραφών    για    την «Αναβάθμιση/Αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας  επιτήρησης  των  τριών  (03)  αεροπλάνων  REIMS  F-206  της Μ.Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καθώς και των δύο (02) εκτων έξι (06) ελικοπτέρωντύπου  AS365N3  της  Μ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (Σχετικές  ΑΔΑ:7ΧΠΘ4653ΠΩ-Γ05, ΑΔΑ:ΩΚ9Ξ4653ΠΩ-ΦΝΣ,ΑΔΑ:67754653ΠΩ-ΑΧΖ).


γ) την   αντικατάστασητου Αναπληρωτή   Προέδρουτης   τριμελούς Έκτακτης    Επιτροπής    Σύνταξης    Τεχνικών    Προδιαγραφών    για    την «Συντήρηση Υφιστάμενου Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης  Αλιευτικών  Σκαφών» (Σχετική  ΑΔΑ:  ΩΨ7Ρ4653ΠΩ-ΛΓΡ)

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL