Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 15/2019

·          Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» για χρονικό διάστημα από 01-07-2020 ή άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω ημερομηνίας κατά την υπογραφή της, έως και την 31-12-2022, συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ #600.000,00# (#20.000,00€# ανά μήνα) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο επιμερίζεται σε τετρακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά #483.870,97€# και ΦΠΑ εκατόν δεκαέξι χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά #116.129,03€#.

·          

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΝΑΝΠ, Ειδικό Φορέα 1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» και στο λογαριασμό 2420204001 «Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας» οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικός Αριθμός: 80240)

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-12-2019  και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:07-01-2020 και ώρα 15:00.

 

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374648 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Περίληψη Καθαριότητας558.18 KB
Αριθ.15_2019 Διακήρυξη1.92 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL