Διευκρίνιση διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού

1. Αναφορικά με την Α.Π. : 2833.1-3/ 2390 /2020/14-01-2020 Διακήρυξη με ΘΕΜΑ: «Επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)», στο ΑΡΘΡΟ 3, παρ 1 διευκρινίζονται τα κάτωθι:
 
(…) δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (24/01/2020).
 
ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) (24/01/2020).
 
2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Δημοσίευση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL