Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης

1. Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 20-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: του έργου ‘’Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ.’’ αξίας ≠33.780.000,00€≠ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)΄΄.

2. Κατ’ εφαρμογή της παρ. 11(ε) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, από Επισπεύδουσα Διεύθυνση έχουν οριστεί στελέχη ΛΣ, μέσω της διαδικασίας της απευθείας επιλογής ως εξής: Πρόεδρος και Αναπληρωτής αυτού και δύο (02) Τακτικά μέλη μετ’ Αναπληρωτών αυτών.

3. Δύο (02) επιπλέον στελέχη ΛΣ και Αναπληρωτές αυτών ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού αντίστοιχα, θα οριστούν με τη διαδικασία κλήρωσης.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL