Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2020

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και με αντικείμενο την «Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής», συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σαράντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #40.400.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ). Συγκεκριμένα, ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΕΙΔΟΣ (Α): Δύο (02) Παράκτια Περιπολικά Σκάφη μήκους άνω των 30 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εκατομμυρίων ευρώ #30.000.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ) - Συστημικός Αριθμός: 89136 και

ΕΙΔΟΣ (Β): Τέσσερα (04) Ταχύπλοα Περιπολικά Σκάφη μήκους 16-19,5 μέτρων, προϋπολογισθείσας αξίας δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ #10.400.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ), - Συστημικός Αριθμός: 89137.

Η σύμβαση [Είδη (Α) και (Β)] περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 «Προμήθεια Δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Σκαφών άνω των 30 μέτρων» και στο υποέργο 2 Προμήθεια Τεσσάρων (04) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών 16-19,5 Μέτρων της πράξης «Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής», η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, με βάση την αριθ. πρωτ. 9507/24-10-2019 (ΑΔΑ:646Κ465ΧΙ8-Δ0Γ, ΑΔΑΜ:19REQ005812016) Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει λάβει Κωδικό Πράξης / MIS (ΟΠΣ) 5032882. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου θα είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης. (Συστημικοί Αριθμοί: 89136 και 89137).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 09-03-2020 και ώρα 09:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03-06-2020 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374210 και 213-1371081 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Περίληψη διακήρυξης 01/2020635.78 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL