Διενέργεια Επαναληπτικής Κλήρωσης

1.-Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 20-03-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στο γραφείο 424 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί ανοικτή και δημόσια Επαναληπτική κλήρωση για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: του έργου ‘’Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ.’’ αξίας ≠33.780.000,00€≠ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)΄΄.
 
2.-Κατ’ εφαρμογή της παρ. 11(ε) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, από Επισπεύδουσα Διεύθυνση έχουν οριστεί στελέχη ΛΣ, μέσω της διαδικασίας της απευθείας επιλογής ως εξής: Πρόεδρος και Αναπληρωτής αυτού και δύο (02) Τακτικά μέλη μετ’ Αναπληρωτών αυτών.
 
3.- Δύο (02) επιπλέον στελέχη ΛΣ και Αναπληρωτές αυτών ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού αντίστοιχα, θα οριστούν με τη διαδικασία κλήρωσης. 
 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL