Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθώς και την παροχή υπηρεσιών (εργασία) για την επισκευή και συντήρηση της Πλοηγίδας «Π.Υ 03» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #40.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου, απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24%).

 

Ημ/νία : 22–04–2020, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 10:00 ́

Τόπος διενέργειας : Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας,

Πλοηγικός Σταθμός Χαλκίδας , Λ.K.Καραμανλή2, ΤΚ 34100

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL