Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ανταλλακτικών αεροπλάνων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (CPV:34730000-3) , συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€#(απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Kριτήριο κατακύρωσης της  παρούσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή

 

Ημ/νία :  23 – 06 – 2020, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11: 00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

 

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL