Τροποποίηση όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Της  Α.Π.: 2833.1-3 /  32574 /2020 /01-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΖ34653ΠΩ-Ψ7Μ, ΑΔΑΜ: 20PROC006798057) Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών τελών δορυφορικών τηλεφώνων προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. , συνολικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων  Ευρώ #19.500,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

1. Την τροποποίηση του Πίνακα του Άρθρου 1 της υπό στοιχείο 14 σχετικής Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, αναφορικά με την ημέρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός, ήτοι από:

Ημ/νία :      11 –  06 – 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα   13:00
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318
 
 
Ως ακολούθως:
 
Ημ/νία : 18 –06 – 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13: 00
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

 

2. Την τροποποίηση της παραγράφου 1 του Άρθρου 3, της υπό στοιχείο 14 σχετικής Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα,  από:

    δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (11/06/2020).

    ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) (11/06/2020)”.

Ως ακολούθως :

    δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (18/06/2020).

    ε) Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) (18/06/20).

3.  Την τροποποίηση των πινάκων συμμόρφωσης (Τμήμα Υπηρεσιών 1 και Τμήμα Υπηρεσιών 2) του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της υπό στοιχείο 14 σχετικής Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL