Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ενός (01) φορητού συστήματος σάρωσης με ακτίνες Χ (CPV:38582000-8), στο πλαίσιο της δράσης ¨H.E.F.E.S.T.O.S.¨ του προγράμματος  ¨HERCULESΙΙΙ¨ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) συνολικού προϋπολογισμού εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκαέξι Ευρώ #69.316,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Kριτήριο κατακύρωσης της  παρούσας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

 

Ημ/νία :    29 – 06 – 2020, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  10:00
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL