Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420 του Κ.Λ. Πειραιά.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.300,00€#, (απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Κ.Λ. Πειραιά/ ΠΛΣ-420 στα τηλέφωνα : 2132147666 και 6936083333 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια χρωμάτων προς κάλυψη αναγκών ΠΛΣ-420 του Κ.Λ. Πειραιά», μέχρι και την 06–07–2020 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο κτίριο του Κ.Λ. Πειραιά, Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς, ΤΚ: 18510, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL