Διακήρυξη 1/2020 Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  1/2020

Συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης και διαχείρισης στο πλαίσιο υλοποίησης από την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, ως επικεφαλής εταίρου, της πράξης «MED OSMoSIS  (MEDiterranean gOvernance for Strategic Maritime Surveillance and Safety ISsues)»“ στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED– «INTERREGMED2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους,σύμφωνα με τις διατάξεις ιδίως του άρθρου 117 του ν.4412/2016 (Α’ 147).

Προϋπολογισμός: 48.387,10€ (σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικό ποσό 60.000,00€ (εξήντα χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

Αναθέτουσα Αρχή:  Υπουργείο Ναυτιλίαςκαι Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED– «INTERREGMED2014-2020».

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία:


Wildcard SSL