Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας προς κάλυψη αναγκών Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Διοικήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νόμιμων κρατήσεων.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ ΣΤ΄, στα εξής τηλέφωνα: 2131374406 και 2131371300,  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υλικών καθαριότητας προς κάλυψη αναγκών Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Διοικήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» μέχρι και την 17–07–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL