Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 03/2020 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο

«Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι οι πρόσθετες πληροφορίες (αιτήματα παροχής διευκρινίσεων) που ζητήθηκαν από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς της αριθ. 03/2020 Διακήρυξης, παρασχέθηκαν έξι (06) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών και ως εκ τούτουδεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.»

Κατηγορία:


Wildcard SSL