Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής ενημερωτικών βιντεοταινιών.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #49.600,00€#, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στο εξής τηλέφωνο : 2131371728 – 1641 ή εναλλακτικά, μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  press@yna.gov.gr, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών παραγωγής ενημερωτικών βιντεοταινιών» μέχρι και την 07–08–2020 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο    Γρ. 542 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL