Τροποποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών - Παράταση υποβολής προσφορών

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων εξ αποστάσεως παροχής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΥΝΑΝΠ, προϋπολογισμού #101.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου, ανακοινώνει τα κάτωθι:

(α) Τροποποιεί τις Τεχνικές Απαιτήσεις του προαναφερόμενου διαγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα απαλοίφεται η απαίτηση 4 της παραγράφου 2.4.1. του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών η οποία αναφέρεται στο πρόγραμμα ENERGYSTAR. Λοιπά στοιχεία του τεύχους τεχνικών απαιτήσεων παραμένουν σε ισχύ

(β) Παρατείνει την υποβολή προσφορών κατά επτά (07) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 14-08-2020 και ώρα 13:00. Λοιπά στοιχεία της σχετικής ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραμένουν σε ισχύ.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL