Τροποποίηση όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές

Τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου, της περ. (α),  της παραγράφου VΙ του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών της υπό στοιχείο 12 σχετικής Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού, ήτοι από:

     α) (…) Μετά το πέρας της επίσκεψης θα δίνεται στους ενδιαφερομένους σχετική βεβαίωση ως  αποδεικτικό της επίσκεψης τους.

          Ως ακολούθως:

     α) (…) Μετά το πέρας της επίσκεψης θα δίνεται στους ενδιαφερομένους σχετική βεβαίωση, ως αποδεικτικό της επίσκεψης τους, στην οποία θα αναγράφονται και οι κωδικοί του ολογράμματος που θα αναζητούνται αποκλειστικά από την εταιρεία ZEBRA.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υπό στοιχείο 12 σχετική Διακήρυξη.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL