Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1.Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια οκτώ (08) τεμαχίων καθισμάτων ναυτικού τύπου, εσωτερικού χώρου για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά .

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (7.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου Φ.Π.Α..

3.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά στο εξής τηλέφωνο: 210 4512721, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια οκτώ (08) τεμαχίων καθισμάτων ναυτικού τύπου, εσωτερικού χώρου για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά» μέχρι και την 06/10/2020 και ώρα 10:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ενώ θα εξετασθούν δημόσια στο κτίριο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά με διεύθυνση Κεντρικός Λιμένας Πειραιά, θέση Παλατάκι.  

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL