Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000,00€#, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΜ στα τηλέφωνα : 2131371090 και 2131371324 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.», μέχρι και την 30–10–2020 και ώρα 14:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 621 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL