Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια αδειών υποστήριξης και συστήματος διαχείρισης  για το κεντρικό τείχος προστασίας και για το κεντρικό σύστημα προστασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (cpv: 48730000-4), συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ δημοσίου).

 

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού την τιμή.

Ημ/νία :    18 – 11 – 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00
Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά
1ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 154

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL