Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αριθ. 07/2020 Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεταιη παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών της αριθ. 07/2020 και με αριθ.πρωτ.2832.9/64599/2020/2-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007438663, ΑΔΑ: 9ΕΞΞ4653ΠΩ-0ΒΗ, Συστημικός Αριθμός: 99408) Διακήρυξης Υ.ΝΑ.Ν.Π/Γ.Δ.Ο.Υ/ΔΙ.Π.Ε.Α 2ου με την οποία προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός, ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια (Ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων (πλοηγίδων) της Πλοηγικής Υπηρεσίας για τις ανάγκες των Πλοηγικών Σταθμών», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ #4.900.000,00€# (απαλλάσσεται Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-1-2021 και ώρα 15:00.

Διενέργεια διαγωνισμού (αποσφράγιση προσφορών): 21-1-2021 και ώρα 11:00

Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης: 16-12-2020.

Σχετικές αναρτήσεις

 

Κατηγορία:


Wildcard SSL