Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια του διαγωνισμού για τηνπρομήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή υφιστάμενου εξοπλισμού (RADARκαι SSB) που είναι εγκατεστημένος σε σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000,00€#, απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ , στο τηλέφωνο: 213 1371761  ή στο e-mail: didep.c@hcg.gr,  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή υφιστάμενου εξοπλισμού (RADARκαι SSB) που είναι εγκατεστημένος σε σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» μέχρι και την 11–12–2020 και ώρα 12:00, στο Γρ.251 του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL