Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.060,00€#, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Κ.Λ. ΧΑΝΙΩΝ στα εξής τηλέφωνα: 6977996721 & 2821089240 προκειμζνου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υλικών και την εκτζλεση εργασιών για την εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414» μέχρι και την 09–12–2020 και ώρα 15:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων, όπου και θα εξεταστούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL