Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια του διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δαπέδου και ελαιοχρωματισμού κτιρίου στέγασης Λιμενικής Αρχής Μήθυμνας.

2. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #14.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Κ.Λ. Μυτιλήνης), στα τηλέφωνα : 2251040827 και 2251024115,  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δαπέδου και ελαιοχρωματισμού κτιρίου στέγασης Λιμενικής Αρχής Μήθυμνας» μέχρι και την 08–12–2020 και ώρα 13:00΄, στο Γρ. Γραμματείας του Κ.Λ. Μυτιλήνης, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL