Παροχή Διευκρινίσεων

1. Αναφορικά με την από 30-12-2020 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων Α.Ε.Ν./ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ προς κάλυψη αναγκών διδακτικού έτους 2020-2021 διευκρινίζεται ότι :

«2. H προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων οκτώ Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών #8.608,25€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).»

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL