Τροποποίηση τεχνικών απαιτήσεων

1. Αναφορικά με την από 15-02-2021 Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια PLEXI GLASS προς κάλυψη έκτακτων αναγκών περιφερειακού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων πρόληψης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19διευκρινίζεται ότι τροποποιείται το Τεύχος των Τεχνικών Απαιτήσεων ως προς τις παραγράφους:

VI. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,

VII. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και

VIII. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

σύμφωνα με το συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Απαιτήσεων.

 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ανακοίνωση.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL