Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής – στεγανοποίησης τμημάτων δώματος και εξωτερικών τοιχίων – στηθαίων έκτου ορόφου κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #13.300,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΛΙΚΥΠ 3ο  στα εξής τηλέφωνα: 2131374150 & 2131374151  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών επισκευής – στεγανοποίησης τμημάτων δώματος και εξωτερικών τοιχίων – στηθαίων έκτου ορόφου κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ» μέχρι και την 12–04–2021 και ώρα 14:30, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 120  του Κεντρικού Κτιρίου ΥΝΑΝΠ, όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL