Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για την επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων επτά Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #15.607,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄ στα εξής τηλέφωνα : 213137 4406 & 213137 4389 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη : «Προσφορά για την προμήθεια ανταλλακτικών και λιπαντικών για την επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου» μέχρι και την 09-04-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στο Γρ. 200 του Κεντρικού Κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π., όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL