Διενέργεια κλήρωσης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 21-04-2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 στο γραφείο  403 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς), θα διενεργηθεί  ανοικτή και δημόσια κλήρωση  για την αντικατάσταση των κάτωθι τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπών  του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2020-2021 :

α) 3ου τακτικού μέλους  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών σε θέματα Προμηθειών των Ν.4412/16 και 3978/11.

β) 2ου αναπληρωματικού μέλους τAης Α΄ Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

γ) 2ου  αναπληρωματικού Μέλους της  Β΄ Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
 
δ) 4ου αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (πλην των συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL