Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια σχολικών θρανίων και καθισμάτων για τις αίθουσες διδασκαλίας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου.

2.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ #13.950,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από την επισπεύδουσα Υπηρεσία, ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στα τηλέφωνα: 210- 5574171, 210-5574172, 210-5574173, 210-5575986, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη: «Προσφορά για την προμήθεια σχολικών θρανίων και καθισμάτων για τις αίθουσες διδασκαλίας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου» μέχρι και την 14–05–2021 και ώρα 12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στις εγκαταστάσεις της ΑΕΝ/Ασπροπύργου (Ταχ. Δ/νση: Παραλία Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας: 193 00 Ασπρόπυργος), όπου και θα εξετασθούν δημόσια.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL