ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
STRATOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΔΙΩΝ (Διακριτικός τίτλος: STRATOS Α.Ε.)
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Διότι κατά τη διενέργεια ελέγχου από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας την 27-07-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 23:40’, στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι: «ως ανώνυμη εταιρεία πάχυνσης και εμπορίας ιχθύων, διακίνησε αλιεύματα για εμπορία – πώληση προς την “DN FOOD Α.Ε.” με τo Νο 3057/27-07-2021 δελτίο αποστολής (μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων), χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό την ένδειξη: επιστημονική ονομασία των ειδών όπως ισχύει».Άρθρο 36 παράγραφος 1Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β΄/30-08-2017).

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL