ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΡΙΘ. 30.21 Κ.Λ.Θ/ Α΄Λ/Τ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

Επωνυμία Παραβάτη: 
Αγροτικός Συνεταιρισμός “ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ”.
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Περιγραφή Παράβασης: 

Την 29-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:55 ́ στην ιχθυόσκαλα Ν. Μηχανιώνας, διαπιστώθηκε ότι: «ως αγροτικός συνεταιρισμός “ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ”, διακίνησε ιχθύες για εμπορία –πώληση προς την εταιρεία “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ” με τo Νο: 371/28-09-2021 δελτίο αποστολής (ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ), χωρίς ν' αναγράφει σε αυτό τις ενδείξεις: α) την περιοχή αλίευσης ή εκτροφής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όπως κάθε φορά ισχύει και β) την επιστημονική ονομασία του είδους όπως ισχύει.Άρθρο 36 παράγραφος 1Α & 1Γ της αριθμ. 91354 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2983-Β ́/30-08-2017), τιμωρούμενο με την παράγραφο 2 Γ. του ιδίου άρθρου.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL