Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2014 - Προθεσμία υποβολής Ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π.

Ανακοινώνεται ότι οι Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2014 αναρτήθηκαν την 31-10-2014 ημέρα Παρασκευή στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται η άσκηση ένστασης με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (παρ. 2 άρθρ.2 ν. 3812/09).

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων στο Α.Σ.Ε.Π. ορίζεται από την 1η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Σάββατο έως και την 10η  Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα.

Στην ένσταση που κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, πρέπει να επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο άλλως η ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επισημαίνεται ότι η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για τη βαθμολογία και την ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων και πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως.

Οι Πίνακες Εισαγομένων στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2014, θα προκύψουν μετά από την εκδίκαση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) τυχόν ενστάσεων.

Υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους στα μαθήματα που εξετάσθηκαν, μπορούν να προσέρχονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξετάσεων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. έτους 2014 (Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς), αφού προηγουμένως έλθουν σε συνεννόηση με τη Γραμματεία εν λόγω Προέδρου στο τηλ.: 210 – 4191460, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως και 12:00.

Κατηγορία:


Wildcard SSL